โรงเรียนการไปรษณีย์ รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จำนวน 202 คน
ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนการไปรษณีย์ ปีการศึกษา 2562 เปิดรับสมัครตั้งแต่ 22 เม.ย. – 9 พ.ค. 62
แบ่งเป็น
– ชาย 141 คน
-หญิง 61 คน

คุณสมบัติ
-สำเร็จการศึกษา สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 
-เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (6 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 2.50
โรงเรียนการไปรษณีย์ รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562
การรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่ 22 เม.ย. – 9 พ.ค. 62 ทางเว็บไซต์ 

ประกาศรับสมัคร