กรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 28 จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2562
คุณสมบัติ

1.ต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 22 ปี บริบูรณ์
2.ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
3.สำเร็จการศึกษา ม.6 สายวิทยาศาสตร์
4.มีผลการเรียนตลอดหลักสูตร (ม.4 – ม.6) ไม่ต่ำกว่า 2.50

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2562
เว็บไซต์ https://tmd.thaijobjob.com/ 
สอบถามที่ โทร. 02-398-5136 

ประกาศรับสมัคร