สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบภาค ก. 2562 (เพิ่มเติม)
ล่าสุด ทางสำนักงาน ก.พ. ได้ทำการเปิดรับสมัครสอบ ภาค ก ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม) โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. การลงทะเบียนสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2562 เพิ่มเติมในครั้งนี้ รับลงทะเบียนเฉพาะกรณีผู้ที่ลงทะเบียน
สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 14 มี.ค. – 3 เม.ย. 62 เท่านั้น
2. ผู้ที่ลงทะเบียนสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 14 มี.ค. – 3 เม.ย. 62 เฉพาะระดับปริญญาตรี 
และ ปริญญาโท ต้องเลือกลงทะเบียนช่องทางใดช่องทางหนึ่ง เท่านั้น

สมัครสอบ