สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 19 ตำแหน่ง 77 อัตรา
รับสมัครตำแหน่งดังนี้

 1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
 2. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 3. ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 
 5. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 
 6. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม 
 7. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
 8. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
 9. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 10. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 
 11. ตำแหน่งช่างทันตกรรม
 12. ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ 
 13. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล
 14. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
 15. ตำแหน่งพนักงานธุรการ 
 16. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง 
 17. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา
 18. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร   
 19. และตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 77 อัตรา 1
ประกาศรับสมัคร