สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รับสมัครสอบพนักงานราชการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 – 19 มิถุนายน 2562
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง
 
2.ตำแหน่ง นิติกร
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง
 
การรับสมัคร
หากท่านใดสนใจ สามารถสมัครทางเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 13 – 19 มิถุนายน 2562