องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน  9 อัตรา
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ 5 จำนวน 3 อัตรา
2. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 4-5 จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 4 (จป.วิชาชีพ) จำนวน 2 อัตรา
4. ตำแหน่งนักสัตวบาล 4 จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่งนักส่งเสริม 4 จำนวน 1 อัตรา
6. ตำแหน่งวิทยากร 4 จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://dpo.thaijobjob.com

ประกาศรับสมัคร