บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 40 อัตรา
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 40 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7 – 20 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ในคุณวุฒิปริญญาโท หรือ ปริญญาตรี สาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 40 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 7 – 20 มิถุนายน 2562  (ตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้น วันสุดท้าย เวลา 16.00 น.)
ด้วยระบบใบสมัครอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศรับสมัคร