วันที่ 13 พ.ค. นายสันติธร ยิ้มละมัย รองอธิดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่งหนังสือถึง ประธานคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ทุกจังหวัด และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของเมืองพัทยา (ก.เมืองพัทยา) เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562

       เนื่องจากคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) มีมติเห็นชอบในการประชุมเมื่อวันที่ 25 ต.ค. 61 ให้ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562 จึงกำหนดให้ ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด และ ก.เมืองพัทยา จัดทำประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าวในทุกจังหวัด แต่หากหน่วยงานใดมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแตกต่างจากที่ส่วนกลางประกาศ  ให้เสนอ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. พิจารณาแล้วแต่กรณี เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนประกาศใช้ โดยขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน

อ่านประกาศคลิกที่นี่

       ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

       ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2562

       ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562

ข่าวจาก @ ผู้นำท้องถิ่นออนไลน์